T.C.
BALA KAYMAKAMLIĞI
BALA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
 
Bala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 2012/1 nolu Genelgesi doğrultusunda, 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi  1(Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.
 
 
İşin Adı                                               : Sözleşmeli Personel Alımı.
İşin Süresi                                          : Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli
Personel Ünvanı                                 : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi      : 02.01.2017-16.01.2017
 
 
I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
A) GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 Puan türünden en az 60 puan almış olmak,
9.İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
1 .4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmayan, öğrenmeye, sürekli gelişime açık olman,belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olan,
4.  B sınıfı sürücü belgesine sahip  olmak,
5. Son 6 aydır Bala İlçesi sınırları içerinde ikamet ediyor olmak,
6. İşe alım sürecinde geçerli olan (2016 yılı) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 Puan türünden en az 60 puan almış olmak,
7.Yalnızca Erkek adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.
 
 
II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
 
1.Nüfus Cüzdan fotokopisi (önlü-arkalı)
2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3. KPSSP3 Sonuç belgesi (2016 yılı) aslı,
3.Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı,
5. Askerlik ile ilgisinin olmadığına dair belge,
6. Adli Sicil Belgesi,
7. Bilgisayar sertifikası,
8. Son 6 (altı) ay içerisinde Bala İlçesi dahilinde ikamet ettiğine dair belge,
9. Özgeçmiş. (Özgeçmiş belgesinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 
 
III-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1- Başvuruda bulunacak adayların 02.01.2017-16.01.2016 tarihleri arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler ve belgeleri ile birlikte 17.01.2017 tarihine kadar şahsen Bala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
2.Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralamasından sonra puanı en yüksek olan ve özel şartlara uygun olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 5 (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
4. Mülakat sınavı 19/01/2017 tarihinde saat 10:00'da Vakıf  Toplantı salonunda mülakat komisyonu tarafından yapılacaktır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 17.01.2017 tarihinde saat 18:00’de http://www.bala.gov.tr/ sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara telefon ile bilgi verilecektir.
5. Mülakat Komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşmaması halinde diğer adaylara çağrı yapabilecektir.
6. Mülakat sonuçları Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilecek olup,  başarılı bulunan adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben sözleşme  yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
7. Sınavı kazanan adaylardan tam teşekkülü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli Sicil Belgesi istenecektir. 7 gün içinde belgelerini ibraz edemeyen aday hakkını kaybetmiş Kabul edilecektir.
8.Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.
9. Sınav Komisyonu, mülakata giren adaylar hiçbirini yeterli görmezse işe eleman alamayacaktır.
10.Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
 
İRTİBAT İÇİN  :
Tel: 0312 876 17 49 
e-mail: balasydv@ttmail.com
 
 
EVRAK TESLİMATI:
Bala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Hamidiye Mah.Atatürk Bulvarı No: 55 (Hükümet Konağı Giriş Kat) 
                                                                 06720 Bala /ANKARA