Ankara Valiliğinin 12/04/2016 Tarih ve 42860840/889-198 Sayılı Valilik Genelgesi
 


(Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının Uyacağı Usul Ve Esaslar)
GENELGE NO : 2016/1
İlgi    : a) Başkent Güvenlik Eylem Planı
                       b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
                       c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
                       d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
                       e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
                       f) 5326 sayılı Kabahatler kanunu
                       g) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)
                       h) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6C)
Ankara’nın Başkent olması ve merkezi konumu, yasama, yürütme, yüksek yargı, askeri kurum ve kuruluşlar ile önemli ekonomik değeri yüksek tesislere sahip olması nedeniyle Ankara İli Hava Sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının kullanılmasına yönelik olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir. 
1.    Konu ile ilgili mevzuatımızda; 
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.” hükmü,
66. maddesinde, “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 - 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü,
b) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde “Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek” (e) bendinde “Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizami kullanılma şeklinin dışında taşımak,” (g) bendinde, “Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak,” (h) bendinde, “Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak yasaktır.” hükmü,
c) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin (SHY-6C) “Havacılık güvenliği” başlıklı 14. Maddesinde; “(1) Amatör havacılıkta kullanılan hava araçlarının güvenliğinden pilot sorumludur. Hava aracı sahibi/pilot hava aracının kaçırılması, ele geçirilmesi, çalınması veya patlayıcı yüklenerek terörist saldırılarda kullanılmasını önleyecek her türlü tedbiri alır. Bu alanlarda alınacak güvenlik tedbirleri, bölgenin güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetleri ile koordine edilir. Bu tür faaliyetler Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülür. 
(2) Hava alanı dışındaki yerlerden kalkarak hava alanına inen hava araçları, hava alanı güvenlik otoritesi olan mülki idare amirliği tarafından diğer sivil havacılık faaliyetleri ile karıştırılmadan güvenlik kontrolüne tabi tutulur.” düzenlemesi, 
ç) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nın (SHT-İHA) “Uçuş izni gereklilikleri”  başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde İHAO ve İHAI sınıfı İHA’lar için; “ … Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapmak yasaktır.”, düzenlemesi,
Aynı maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde HA2 ve İHA3 sınıfı İHA’lar için; “Başvurulara ilişkin ilgili sivil ve askeri kurumlardan olumlu görüş alınmasını müteakip söz konusu sahaların NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanır. Söz konusu taleplere ilişkin ilgili kurumlardan olumsuz görüş alınması veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülmemesi halinde uçuş izni verilmez.”, düzenlemesi,
“Uçuşa yasak bölgeler”  başlıklı 18. Maddesinde,  “(1) Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır: 
a) İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada, 
b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada, 
c) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde, 
ç) Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da, 
d) Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde; 
e) NOTAM ile ilan edilen sahalarda, 
(2) Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni verilebilir.”,  düzenlemesi,
“Güvenlik” başlıklı 25. maddesinin  (3) fıkrasında; “İHA operasyonlarını uygunluğunun Genel Müdürlük ve/veya ilgili mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından denetlenebilir.”, düzenlemesi,
d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun “Güvenlik bölgelerinde uygulanacak esaslar”  başlıklı 21. Maddesinin 1. fıkrasının  (e) bendinde “(Ek: 26/2/2008-5740/1 md.) Askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargah, kurum, ordugah gibi tesislerin, fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.”  hükmü,
e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179. Maddesinin 2. fıkrasında; “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  hükmü, 
f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. maddesinde,  “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…”  hükmü,
Yer almaktadır.
g) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 23635644-530-E.1831 sayılı yazısı ve ekinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) uyarınca mülki idare amirlerine verilen yetkilerin kullanılmasında göz önünde tutulması gereken hususlar açıklanmıştır.
ğ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) yayınlanmadan önce Valiliğimizin 18.05.2015 tarih ve 209 sayılı yazısında Ankara İli Hava Sahasında Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamındaki hava araçlarının zaman zaman askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşların üzerinde izinsiz olarak uçtukları, fotoğraf ve film çektikleri yolunda bilgiler intikal ettiği belirtilerek, izinsiz gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde uçuşun engellenerek, durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulması istenilmiştir.
h) Başkent Güvenlik Eylem Planı’nda da Ankara’da uygulanacak güvenlik önlemleri düzenlenmiştir.
Mevzuatımızca Sivil İnsansız Hava Araçlarının ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamındaki uçuşlarla ilgili düzenlemelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verildiği, yukarıda belirtilen mevzuat kapsamındaki hususlara ve getirilen yasaklamalara uyulmadan yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, belirlenen kuralların ihlali halinde bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi mümkün olmayan durumların vukuu bulabileceği değerlendirilmiştir. 
2. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliğimizce Ankara ilinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği uyarınca Ankara ili sınırları içerisinde İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nın (SHT-İHA) 18. maddesinde sayılan uçuşa yasak bölgeler de dahil olmak üzere;
a- ) 1- Ankara Çevre Yolu – Ankara Konya Yolu Bağlantı Noktası
                 Koordinatları    : I29 83095-06936
                 Enlem        : 39° 48' 41, 59'' N, Boylam    : 32° 48' 09, 02'' E
2- Ankara Çevre Yolu – Ankara Kırıkkale Yolu Bağlantı Noktası
                 Koordinatları    : I30 00527-19864
                 Enlem        : 39° 55' 41, 52'' N, Boylam    : 33° 00' 22, 20'' E
3- Ankara Çevre Yolu – Esenboğa Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 91286-29824
                 Enlem        : 40° 01' 04, 41'' N, Boylam    : 32° 53' 52, 51'' E
4- Ankara Çevre Yolu – Ankara Bolu Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 69938-30639
                 Enlem        : 40° 01' 29, 07'' N, Boylam    : 32° 38' 51, 75'' E
5- Ankara Çevre Yolu – Gerede Ankara Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 68156-29745
                 Enlem        : 40° 00' 59, 84'' N, Boylam    : 32° 37' 36, 73'' E
6- Ankara Çevre Yolu – Ankara Eskişehir Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : I29 68276-12786
                 Enlem        : 39° 51' 49, 81'' N, Boylam    : 32° 37' 44, 76'' E
Çevre yolunu takiben arasında kalan bölge,
b-) 1- Kazan İlçesinde;
                 Koordinatları    : H29 64532-36771
                 Enlem        : 40° 04' 47, 20'' N, Boylam    : 32° 35' 04, 48'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 1,5 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
2- Çubuk İlçesinde;
                 Koordinatları    : H29 99447-40739
                 Enlem        : 40° 06' 58, 58'' N, Boylam    : 32° 59' 36, 63'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 9 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
3- Akyurt İlçesinde;
                 Koordinatları    : H30 01940-37410
                 Enlem        : 40° 05' 10, 60'' N, Boylam    : 33° 01' 21, 91'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 1 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : H30 02401-37197
                 Enlem        : 40° 05' 03, 71'' N, Boylam    : 33° 01' 41, 40'' E
           (Koordinatlar merkez olmak üzere 0,8 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
4- Etimesgut İlçesinde;
                 Koordinatları    : I29 65031-11865
                 Enlem        : 39° 51' 19, 50'' N, Boylam    : 32° 35' 28, 37'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 0,7 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
5- Mamak İlçesinde;
                 Koordinatları    : I30 06572-24969
                 Enlem        : 39° 58' 27, 01'' N, Boylam    : 33° 04' 37, 05'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 0,7 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I30 11484-17957
                 Enlem        : 39° 54' 39, 41'' N, Boylam    : 33° 08' 03, 72'' E
            (Koordinatlar merkez olmak üzere 0,75 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I30 18209-20291
                 Enlem        : 39° 55' 54, 67'' N, Boylam    : 33° 12' 47, 18'' E
            (Koordinatlar merkez olmak üzere 0,7 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
6- Sincan İlçesinde;
                 Koordinatları    : I28 47048-99047
                 Enlem        : 39° 44' 22, 02'' N, Boylam    : 32° 22' 55, 34'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 1 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
7- Gölbaşı İlçesinde;
                 Koordinatları    : I29 86116-06030
                 Enlem        : 39° 48' 12, 42'' N, Boylam    : 32° 50' 16, 18'' E
(Koordinatlar merkez olmak üzere 1 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I29 83313-87849
                 Enlem        : 39° 38' 22, 52'' N, Boylam    : 32° 48' 19, 95'' E
            (Koordinatlar merkez olmak üzere 1 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I29 75327-90191
                 Enlem        : 39° 39' 37, 79'' N, Boylam    : 32° 42' 44, 62'' E
            (Koordinatlar merkez olmak üzere 1,2 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I29 87755-94603
                 Enlem        : 39° 42' 01, 85'' N, Boylam    : 32° 51' 25, 83'' E
             (Koordinatlar merkez olmak üzere 1,3 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I29 84926-95558
                 Enlem        : 39° 42' 32, 69'' N, Boylam    : 32° 49' 26, 98'' E
             (Koordinatlar merkez olmak üzere 0,8 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
                 Koordinatları    : I29 84375-96709
                 Enlem        : 39° 43' 09, 96'' N, Boylam    : 32° 49' 03, 73'' E
             (Koordinatlar merkez olmak üzere 0,8 km yarı çaplı alan uçuşa yasak bölge ilan edilmiştir.)
Koordinatları,
Üzerinde sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki araçlar ile uçuş yapılması yasaklanmıştır.
Üzerinde sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki araçlar ile uçuş yapılaması yasaklanmıştır. Ancak; 
1- Bu bölgelerde Valilikten, gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla kolluk gözetim ve denetiminde sınırları belirlenerek münhasıran uçuş izni verilebilir. 
2- Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin amatör havacılığı desteklemek amacıyla kurdukları alanlarda; sivil insansız hava araçlarının uçurulmasına, bu alanların koordinatlarının ve uçuş yüksekliklerinin Valiliğe bildirilerek izin alınması kaydıyla izin verilebilir. Bu izinlere uyulması ilgili kollukça denetlenir.
İlçelerde Kaymakamlıklar yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kritik tesisler üzerinde uçuş yasağı getirilmesine yönelik kararlar alabileceklerdir.
Yasaklara uyulmadığının tespiti halinde ilgili kolluk kuvveti tarafından uçuş engellenerek durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de yasal işlem yapılması sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C ve 66. madde hükümleri gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
Bu “Valilik Genelge”sindeki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kaymakamlıklar, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 
“Valilik Genelge”sindeki uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.